Sviðsstjóri er Ólöf Örvarsdóttir.

Umhverfis og skipulagssvið (USK) stendur á gömlum merg en það tók formlega til starfa í janúar 2013 þegar umhverfis-og samgöngusvið, skipulags- og byggingarsvið og framkvæmdahluti framkvæmda- og eignasviðs voru sameinuð. Sviðið gegnir því fjölþættu hlutverki allt frá því að vinna með kjörnum fulltrúum að stefnumótum í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum í að samþykkja teikningar og tryggja eftirlit í heilbrigðismálum. Að auki stýrir sviðið framkvæmdum og viðhaldi og sinnir almennum rekstri í borgarlandinu eins og grasslætti og snjómokstri. Undir sviðið heyra einnig byggingarfulltrúi, skipulagsfulltrúi og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Skrifstofa sviðsins er í Borgartúni 12-14. 

Sviðsstjóri - Stefnumótun, greining og miðlun

Sviðsstjóri hefur umsjón með stefnumótun á ábyrgðarsviðum USK og tryggir samræmi í málaflokknum innan borgarinnar. Sviðsstjóri er yfirmaður langtímastefnumótunar, þróunar, greiningar, miðlunar og landupplýsinga ásamt stýringu uppbyggingar í gegnum mótun aðalskipulags og svæðisskipulags sem og miðlun upplýsinga um niðurstöður og áherslur stefnumótunar. Staðardagskrá, loftslagsmál, Græn skref, Græna borgin og fleiri verkefni heyra undir sviðsstjóra.

Landupplýsingar

Landupplýsingar hafa umsjón með öllum gagnagrunnum sem innihalda landtengdar upplýsingar og leggja aðaláherslu á að hafa réttar og lifandi upplýsingar, byggðar á traustum grunni. Öflun, viðhald, úrvinnsla og afgreiðsla landupplýsinga eru aðalverkefnin, en deildin ber einnig ábyrgð á stjórn og rekstri landupplýsingakerfis, borgarvefsjár og skipulagssjár, landmælinga, staðsetningu lóðamarka, útgáfu korta, mæliblaða og lóðauppdrátta.

Skrifstofa sviðsstjóra

Skrifstofa sviðsstjóra heldur utan um miðlæga þjónustu, almenna rekstrarþjónustu og stoðþjónustu fyrir sviðið. Skrifstofan ber ábyrgð á þjónustu við umhverfis- og skipulagsráð, stjórnsýslulegum málum, lögfræðiþjónustu, rekstri sviðsins og stoðþjónustu við aðrar skrifstofur sviðsins. Umsýsla fjármagns vegna samninga um kirkjugarða og þjóðvegi í þéttbýli heyrir undir skrifstofu sviðsstjóra. Einnig umsýsla og samskipti við B-hluta, fyrirtæki, nefndir og stjórnir.

Mannauðsþjónusta

Mannauðsþjónusta umhverfis- og skipulagssviðs veitir stjórnendum ráðgjöf og aðstoð varðandi mannauðsmál svo sem ráðningar, kjaramál, réttindi og skyldur starfsmanna, samvinnu og liðsheild og sinnir eftirliti þar sem við á. Mannauðsþjónustan heldur utan um starfsþróun, þjálfun og fræðslu og veitir stjórnendum og starfsstöðum ráðgjöf og stuðning í samskiptamálum.

Fjármáladeild

Fjármáladeild umhverfis- og skipulagssviðs hefur umsjón með fjármálum sviðsins og veitir starfsmönnum ráðgjöf og aðstoð varðandi fjármál.  Helstu verkefni deildarinnar eru fjárhags- og launaáætlun, fimm ára áætlun,  fjárhags- og verkbókhald, reikningagerð og innheimta,  kostnaðareftirlit, mánaðar- og árshlutauppgjör.

Samgöngustjóri og borgarhönnun

Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar vinnur að borgarhönnun og þróun samgangna út frá samþykktri stefnumörkun borgaryfirvalda. Nánari stefnumörkun, skipulag og undirbúningur verkefna næstu ára í þessum málaflokkum er á ábyrgð skrifstofunnar. Meðal verkefna skrifstofunnar má nefna samgönguskipulag í nýrri og eldri byggð, framfylgd almenningssamgöngustefnu og hjólreiðaáætlunar borgarinnar, torg í biðstöðu og sumargötur auk hönnunar opinna svæða í miðborginni, frumathuganir breytinga á gatnakerfi, umferðartalningar, umsjón umferðarljósastýringa, umferðaröryggismál, orkuskipti í samgöngum og hljóðvist vegna umferðar.

Byggingarfulltrúi

Afgreiðsla þjónustuvers að Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, er opin alla virka daga frá kl. 8:20 - 16:15.  Í afgreiðslu þjónustuvers er tekið á móti byggingarleyfisumsóknum, hönnunargögnum vegna byggingarleyfa ásamt fyrirspurnum, veittar upplýsingar um umsóknir og almennt um byggingarmál, afhent staðfest gögn, tekið á móti skráningum byggingarstjóra og iðnmeistara á byggingarleyfi og ásamt beiðnum um úttektir, afhending vottorða ásamt fleiru. Í gegnum þjónustuver má einnig nálgast afrit af teikningum sem varðveittar eru í skjalveri. Vinsamlegast athugið að hægt er að nálgast aðaluppdrætti af húsum á eftirfarandi teikningavef: http://teikningar.reykjavik.is

Almennir síma- og viðtalstímar:
Símatími vegna tímapöntunar á áfangaúttekt, stöðuúttekt, öryggisúttekt, lokaúttekt eða vegna útgáfu byggingarleyfa er fyrir hádegi frá kl. 8.30 - 9.30 og kl. 11.00 - 12.00 alla virka daga

Símatími vegna úttekta, eignaskiptayfirlýsinga og fasteignaskráningar ásamt fleiru er alla virka daga kl. 8.30 - 9.30 og viðtalstími kl. 11.00 - 12.00 alla virka daga.

Símatími vegna byggingarleyfisumsókna er alla virka daga kl. 15.00 - 16.00 og viðtalstími á miðvikudögum og fimmtudögum.
Netfang: byggingarfulltrui@reykjavik.is

Skipulagsfulltrúi

Undir liðnum skipulagsmál er að finna fundargerðir frá embættisafgreiðslum skipulagsfulltrúa, mál í kynningu í þjónustuveri í Borgartúni 12 - 14, svo sem breytingar á aðalskipulagi, nýtt deiliskipulag og breytingar á deiliskipulagi og mál sem eru í grenndarkynningu, mál í vinnslu, nýjar og nýlega samþykktar deiliskipulagsáætlanir, yfirlit yfir Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024. Einnig er hér að finna Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og Þróunaráætlun miðborgar. Jafnframt eru gefnar leiðbeiningar um gerð deiliskipulags fyrir skipulagsráðgjafa og kort um húsvernd í Reykjavík.
Netfang: skipulag@reykjavik.is.

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds

Skrifstofan annast stofnframkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar og sér um allt viðhald á eignasafni Reykjavíkurborgar  þ.e. húseignum, samgöngumannvirkjum og opnum svæðum. Skrifstofunni  er skipt upp í fjórar deildir; frumathuganir mannvirkja, byggingadeild, gatnadeild og deild opinna svæða.  Á skrifstofunni fer fram vinna við frumathuganir vegna mannvirkjagerðar sem og forsagnar- og greiningarvinna. Skrifstofan gerir kostnaðar- og framvinduáætlanir, sér um útboðsgerð og samninga, stýrir hönnun og framkvæmd verkefna auk þess að hafa eftirlit með verklegum framkvæmdum. Skrifstofan sér einnig um allt viðhald eigna borgarinnar.

Skrifstofa reksturs og umhirðu

Skrifstofa reksturs og umhirðu borgarlands sér um allan daglegan rekstur og umhirðu á borgalandinu og fer með hlutverk veghaldara í Reykjavík. Verkefni skrifstofunnar er rekstur hverfastöðva gatnamála og verkbækistöðva garðyrkju. Meginverkefnin eru vetrarþjónusta, garðyrkja, umsjón með útmörk Reykjavíkur, grassláttur, hreinsun á borgarlandinu, umferðarljós, umferðarskilti, gatnalýsing, rekstur á strætóskýlum í eigu borgarinnar, umhirða opinna svæða, rekstur Ræktunarstöðvar Reykjavíkur, útgáfa afnotaleyfa á borgarlandinu og eftirlit með þeim, götu- og torgsala og veghald vegna viðburðar í borgarlandinu.

Skrifstofa umhverfisgæða

Á skrifstofunni eru tvær starfseiningar; náttúra og garðar og umhverfis- og úrgangsstjórnun.  Á skrifstofunni fer fram stefnumótun, gerð forathuganna og forsagna varðandi garða, græn svæði, gróður og leiksvæði. Skrifstofa umhverfisgæða sinnir umhverfis- og náttúruvernd og vinnur að umhverfisstjórnun í borginni og rekstri borgarinnar. Grasagarður, Vinnuskóli og sorphirða Reykjavíkurborgar og meindýravarnir heyra undir skrifstofuna.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Hlutverk Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að fara með hollustuhátta-, matvæla- og mengunarvarnareftirlit í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum, og reglugerðum settum samkvæmt þeim.  Þá hefur Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur einnig eftirlit með hundahaldi í borginni, skv. samþykkt nr. 52/2002 um hundahald í Reykjavík.  Heilbrigðiseftirlitið gefur út starfsleyfi fyrir allan starfsleyfisskyldan atvinnurekstur og sinnir reglubundnu eftirliti með honum auk þess að fara með málefni sem varða hunda og hundahald. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í eftirfarandi deildir: matvælaeftirlit, umhverfiseftirlit, vöktun og hundaeftirlit.