Fjármálastefna og fjárfestingarstefna Reykjavíkurborgar sem ná til næstu 10 ára voru samþykktar í borgarstjórn þann 15. desember 2020. Fjármálastefnunni er ætlað að styðja við Græna planið sem er sóknaráætlun Reykjavíkurborgar til ársins 2030 og setur hún almennan fjárhagslegan ramma og markmið um rekstur og þróun fjármála borgarinnar til lengri og skemmri tíma. Fjármálastefnan byggir á grunngildum borgarinnar um sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu, fyrirsjáanleika og gagnsæi sem varða leið borgarinnar að því að uppfylla fjármálareglur sveitarfélaga, þ.e. jafnvægisviðmið og skuldaviðmið samstæðu Reykjavíkurborgar.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
Skrifstofa borgarstjórnar

Græna planið er sóknaráætlun Reykjavíkurborgar sem dregur saman á einn stað helstu lykilverkefni og grænar fjárfestingar í borginni á komandi 10 árum.  Græna planið var samþykkt á fundi borgarstjórnar þann 15. desember 2020 og byggir á hugmyndafræði sjálfbærni og leggur fram skýra framtíðarsýn um blómstrandi og kolefnishlutlaust borgarsamfélag þar sem allir geta fundið sér tilgang og hlutverk.

Vefsíða Græna plansins.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
Skrifstofa borgarstjórnar

Jafnlaunastefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarráði 26. september 2019. Jafnlaunastefna Reykjavíkurborgar nær til alls starfsfólks borgarinnar. Starfsfólk Reykjavíkurborgar skal njóta jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu og/eða jafnverðmæt störf. Enginn óútskýrður kynbundinn launamunur skal vera til staðar.

Skrifstofa borgarstjórnar

Endurskoðuð stefna Reykjavíkurborgar gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum var samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur þann 19. mars 2019. Stefnan er undirstefna mannauðsstefnu Reykjavíkurborgar þar sem tekin er skýr afstaða gegn ofbeldi af öllu tagi svo sem einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og felur í sér nánari útfærslu á ábyrgð, forvörnum og verklagi.

Skrifstofa borgarstjórnar

Persónuverndarstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn 19. mars 2019. 

Skrifstofa borgarstjórnar

Eigendastefna Félagsbústaða hf. var samþykkt í borgarstjórn þann 8. maí 2018. Í eigendastefnunni er leitast við að skýra hlutverk og ábyrgð eiganda félagsins, Reykjavíkurborgar, og þátttöku eiganda í ákvörðunum um mikilvæg málefni og stefnumörkun. Þannig á eigendastefnan að tryggja gagnsæja, faglega og skilvirka stjórnun fyrirtækisins.

Skrifstofa borgarstjórnar

Matarstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn 15. maí 2018. Meginmarkmið með mótun matarstefnu er að stuðla að betri heilsu Reykvíkinga, styrkja máltíðaþjónustu og stuðla að því að borgin nái markmiðum sínum hvað varðar öryggi, sjálfbærni, lýðheilsu og hagkvæmni.

Skrifstofa borgarstjórnar

Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd var samþykkt í borgarstjórn þann 10. apríl 2018. Stefnan og aðgerðaáætlunin sem henni fylgir byggir á lögum um málefni innflytjenda nr. 116/2002, lögum um útlendinga nr. 80/2016, mannréttindayfirlýsingu Sameinu þjóðanna, alþjóðasamningi um afnám alls kynþáttamisréttis, samningi um réttarstöðu flóttamanna, samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og mannréttindasáttmála Evrópu.

Skrifstofa borgarstjórnar

Þjónustustefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarráði 17. nóvember 2016. 

Þjónustustefna Reykjavíkurborgar lýsir samræmdri sýn borgarinnar á það hvað þjónustuveiting snýst um. Þannig nýtist hún starfsfólki við dagleg störf um leið og hún setur viðmið og mælikvarða um þjónustu borgararinnar almennt.

Þjónustustefna Reykjavíkurborgar skiptist í fjögur meginmarkmið sem hvert og eitt á að tryggja góða og skilvirka þjónustu við notendur hennar.

Fagmennska felst í því að þjónusta er sérhæfð og mikilvæg fagkunnátta sem flétta þarf inn í alla starfsemi borgarinnar og gæðastýra.

Notendamiðuð hönnun felst í því að þjónustu skal hanna og skipuleggja út frá þörfum og sjónarhorni notenda hennar.

Skilvirkni felst í því að þjónustuveiting gangi greiðlega fyrir sig og að einfalt sé fyrir notendur þjónustu að bera sig eftir henni og nýta sér hana.

Nærþjónusta felst í því að þjónustu skal veita eins nálægt notendum hennar og kostur er á, hvort sem það er í gegnum rafrænar lausnir eða á vettvangi þar sem notandinn er staddur hverju sinni.

Skrifstofa borgarstjórnar

Innkaupastefna Reykjavíkurborgar var samþykkt á fundi borgarstjórnar þann 15. mars 2011.

Skrifstofa borgarstjórnar

Málstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn þann 3. október 2017. Vandað, skýrt og auðskilið mál, hvort heldur ritað eða talað, er lykilatriði í allri þjónustu og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Þar er íslenska í öndvegi og skal hún vera til fyrirmyndar í samræmi við þingsályktun um íslenska málstefnu frá 2009 og lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011. Allar lykilupplýsingar um þjónustu borgarinnar skulu auk íslensku einnig vera til á ensku og öðrum tungumálum eftir því sem kostur er.

Skrifstofa borgarstjórnar

 

Leiðarljós stefnu Reykjavíkurborgar um túlka- og þýðingaþjónustu er að starfsfólk Reykjavíkurborgar leggji áherslu á að veita öllum íbúum borgarinnar góða þjónustu og sinna leiðbeininga- og upplýsingaskyldu sinni. Samkvæmt mannréttindastefnu borgarinnar skal tryggt að fólk af erlendum uppruna eigi greiðan aðgang að þjónustu borgarinnar. Ávallt skal kalla til túlk þegar þörf er á því og /eða notandi óskar eftir því.

Stefna Reykjavíkurborgar um túlka- og þýðingaþjónustu og tillögur starfshóps um túlka- og þýðingaþjónustu voru samþykktar í borgarráði þann 1. júní 2017.

Skrifstofa borgarstjórnar

Starfshópur um framtíðaruppbyggingu á gististarfsemi í Reykjavík var skipaður af borgarstjóra með erindisbréfi dags. 22. nóvember 2016. Hópurinn skilaði skýrslu og tillögum í júní 2017 og voru tillögur hópsins samþykktar í borgarstjórn þann 5. september 2017.

Skrifstofa borgarstjórnar

Starfshópur um heimagistingu og íbúðagistingu í Reykjavík var skipaður af borgarstjóra með erindisbréfi dags. 19. júlí 2016. Hópurinn skilaði skýrslu og tillögum í júní 2017 og voru tillögur hópsins samþykktar í borgarstjórn þann 5. september 2017.

Skrifstofa borgarstjórnar

Miðborg Reykjavíkur er í senn miðja stjórnsýslu á Íslandi, miðja atvinnu-, verslunar- og veitingastarfsemi og söguleg, menningarleg og samfélagsleg miðja þar sem mannlífið dregur dám af sérhverjum tíma. Tillögur um stefnu og fyrirkomulag málefna miðborgar voru samþykktar í borgarráði 24. september 2020.

Skrifstofa borgarstjórnar

Markmið stefnunnar er að styðja við og hlúa að starfsmönnum vegna fjarveru frá vinnu, vegna veikinda, slysa eða áfalla um lengri eða skemmri tíma og draga úr veikindafjarvistum með markvissum aðgerðum.

Skrifstofa borgarstjórnar

Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn 6. júní 2017 ásamt tillögum í húsnæðismálum og er sett fram til að mæta áskorunum á húsnæðismarkaðnum og markmiðum Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum. Hún byggir á stefnumörkun Reykjavíkurborgar á sviði húsnæðismála og á lagaumgjörð og greiningum á stöðu á húsnæðismarkaðinum. Í henni eru skilgreind helstu byggingarsvæði í Reykjavík og hvernig uppbyggingu íbúðahúsnæði í þágu allra borgarbúa verður háttað í samvinnu við verkalýðshreyfinguna, húsnæðissamvinnufélög, samtök eldri borgara, stúdenta og einkaaðila. Húsnæðisáætlunin var síðast uppfærð í október 2020. Á vef húsnæðisáætlunar má sjá samantekt upplýsinga um húsnæðismál í Reykjavík.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
Skrifstofa borgarstjórnar

Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar var samþykkt árið 2006. Endurskoðuð útgáfa var samþykkt í borgarráði í október 2016. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar eru mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og alþjóðlegir sáttmálar lagðir til grundvallar, svo sem Barnasáttmáli og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Mannréttindastefnan er byggð á jafnræðisreglunni og miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, stéttar, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs-, stjórnmálaskoðana, trúleysis, kyns, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar, kyneinkenna, aldurs, fötlunar, holdafars, líkamsgerðar, heilsufars, atgervis eða annarrar stöðu.

Skrifstofa borgarstjórnar